آموزش فنی

ارتقاء سطح علمی و آموزش نیروی انسانی منجر به حصول اهداف کارفرمایان محترم می باشد. این مهم در کاهش هزینه های جانبی ، کاهش هزینه خسارات احتمالی به تجهیزات،کاهش ریسک خطر، کاهش خسارات جانی و مالی و افزایش بهره وری تاثیر گذار خواهد بود. لذا این مجموعه با توجه به وظیفه و تخصص خود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ذیل اقدام می نماید:

  1. دوره آموزش انتخاب بهینه جرثقیل و آشنایی با مزایا و معایب انواع جرثقیل های سقفی
  2. دوره آموزش اپراتوری و ریگری مقدماتی جرثقیل های سقفی
  3. دوره آموزش اپراتوری و ریگری پیشرفته جرثقیل های سقفی
  4. دوره آموزش اختصاصی تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی جرثقیل های سقفی
  5. دوره آموزش اختصاصی تعمیرات و نگهداری مکانیک جرثقیل های سقفی
  6. دوره آموزش اختصاصی بازرسی مقدماتی جرثقیل های سقفی
  7. دوره آموزش اختصاصی بازرسی پیشرفته جرثقیل های سقفی
  8. دوره آموزش تعمیرات اینورتر در جرثقیل های سقفی

در پایان هر دوره آزمون گرفته خواهد شد و در صورت قبولی شرکت کنندگان گواهی پایان دوره معتبراز شرکت ویرا صنعت ماموت ارائه خواهد گردید.